GDPR

GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

V súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o
ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Pro Camper s.r.o. so sídlom Krajná 76, 93101  Šamorín, IČO: 43 809 880, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 41956/T

Informačné systémy

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje (ďalej len „Dotknutá osoba“) na jednotlivé účely v týchto informačných systémoch:
1. Databáza klientov
2. Marketing
3. Účtovné doklady

Na aké účely spracúvame osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?

Spracúvanie na základe zmluvy a predzmluvných vzťahov:
Vaše osobné údaje sme oprávnení spracúvať bez Vášho súhlasu na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov na účel zistenia potrieb a požiadaviek klienta a účel uzatvorenie a plnenie zmluvy so zákazníkom (predzmluvné a zmluvné vzťahy so zákazníkom) na prenájom karavanu. Na základe predzmluvných vzťahov spracúvame Vaše osobné údaje napríklad vtedy, ak nám vyplníte a zašlete kontaktný formulár na našej webovej stránke.

Spracúvanie na základe súhlasu:
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať len s Vaším súhlasom na účely priameho marketingu (zasielanie noviniek a obchodných ponúk e-mailom). Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovaciu linku priamo v zaslanom e-maili
v newsletteri (disclaimer), alebo poslaním požiadavky na email: info@pozicajsikaravan.sk

Od koho získavame osobné údaje a aké osobné údaje môžeme spracúvať?

Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás.
Spracúvame nasledovné osobné údaje:
– titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, emailový kontakt, telefonický kontakt, štátna príslušnosť, obrazová podobizeň, doklady totožnosti, vodičské oprávnenie.
Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať spôsobom akým ste ho poskytli, alebo písomne, elektronicky alebo osobne na kontaktnej adrese prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať so súvisiacimi najatými spracovateľmi, napríklad vedenie účtovníctva, výskum trhu alebo marketingové služby. Pri všetkých dodávateľoch dbáme o to, aby postupovali v súlade s platnými zákonmi, boli viazaní
mlčanlivosťou a vaše údaje spracúvali výlučne v rozsahu uzatvorených zmlúv a primerane ich chránili v súlade s požiadavkami GDPR a medzinárodných štandardov.

Doplňujúce informácie

1. Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje za účelom riadneho plnenia uzatvorených zmlúv so zákazníkom spoločnostiam (ďalej len „Sprostredkovatelia“) na základe vzájomnej zmluvy,
2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbal na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov v zmysle európskeho nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov
3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má prijaté všetky opatrenia v zmysle v zmysle európskeho nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a týmto sa zaväzuje chrániť tieto údaje pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania v zmysle opatrení prijatých v bezpečnostnom projekte GDPR.
4. Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných v zmluve s prevádzkovateľom.
5. Prevádzkovateľ prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje iným Sprostredkovateľom, ako tým, ktorí sú tu uvedení.
6. Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.
7. Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas trvania zmluvy a počas zákonmi stanovenej doby na ich archíváciu alebo na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu. Osobné údaje získané vyplnením kontaktného formulára na účely predzmluvných
vzťahov sa spracúvajú výhradne po dobu 1 roka a ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, údaje budú zo systému vymazané.
Osobné údaje získané s Vašim súhlasom (na marketingové účely) sme oprávnení spracúvať na tento účel do odvolania súhlasu.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Právo na prístup k osobným údajom:
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe (osobe, ktorej osobné údaje spracúva) potvrdenie o tom, že spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom v rozsahu podľa
článku 15 GDPR.

Právo na opravu osobných údajov:
Dotknuté osoby majú právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie (zabudnutie):
Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje dotknutej
osoby, ak:
• osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
• dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
• ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
• dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
• dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
• osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha,
• osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
Žiadosť o výmaz môže dotknutá osoba podať aj v prípade, ak sú jej údaje nezákonne spracovávané a protiprávne v súvislosti s GDPR.

Žiadosť o vymazanie prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
• na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
• na splnenie zákonnej povinnosti,
• na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
• z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
• na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely,
• na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
• dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
• spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
• prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
• dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú:
• len so súhlasom dotknutej osoby,
• na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
• na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
• z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Právo na prenos osobných údajov:
Dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Prevádzkovateľ je na základe žiadosti povinný umožniť prenos údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).

Webová stránka spoločnosti

Webová stránka www.pozicajsikaravan.sk („Stránka“) je prevádzkovaná spoločnosťou Pro Camper s.r.o. so sidlom: Krajná 76, 93101  Šamorín. Prostredníctvom tejto Stránky sa nezhromažďujú ani nespracovávajú žiadne osobné údaje o návštevníkoch našich stránok, pokiaľ sa sami nerozhodnete takéto údaje uviesť. Poskytnutie osobných údajov na našich internetových stránkach je dobrovoľné, ak ich však poskytnete, tak zároveň potvrdzujete že sta boli oboznámení s podmienkami spracovania Vašich osobných údajov a dávate povolenie použiť tieto údaje na účel uvedený pri zadávaní osobných údajov. Táto Stránka taktiež obsahuje odkazy na iné webové stránky, napr. webové stránky výrobcu karavanu Sunlight (Nemecko), alebo webové stránky sociálnych médií. Tieto stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a spoločnosť Pro Camper s.r.o nenesie žiadnu zodpovednosť za webové stránky tretích strán.

Na koho sa môžete obrátiť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Naša spoločnosť nemá vymenovanú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, napíšte nám na: info@pozicajsikaravan.sk. Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov www.dataprotection.gov.sk , ak predpokladáte, že došlo k porušeniu Vašich práv.