Všeobecné obchodné podmienky

Pro Camper s.r.o. – prevádzkovateľ stránky Pozicajsikaravan.sk

 1. Úvodné ustanovenia

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky ( „VOP„) spoločnosti Pro Camper s.r.o., IČO 43 809 880, so sídlom Krajná 76, 93101 Šamorín, vedený na Okresnom súde Trnava, vložka číslo:  41956/T („prenajímateľ„) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi prenajímateľom a inou fyzickou alebo právnickou osobou („nájomca„) vyplývajúce zo zmluvy o nájme vozidla a prípadne ďalších zmlúv súvisiacich s nájmom vozidla („nájomná zmluva„).
  2. Spoločnosť Pro Camper s.r.o. je aj výhradným prevádzkovateľom automobilov a prívesov spoločností: Martin Littmann – Štúdio Škerák, Krajná 76, Šamorín, IČO: 40014053, Cestovná kancelária DAKA, Veterná 46, Šamorín, IČO: 47550783 a D.O.M.A. s.r.o., Lipnicová 20, Hamuliakovo, IČO: 50774905 („prenajímatelia„).
 2. Objednávka vozidla

  1. Nájomca objednáva vozidlo prostredníctvom elektronickej objednávky na internetovej stránke prenajímateľa www.pozicajsikaravan.sk („internetové stránky„). Nájomca sa zaväzuje uvádzať vždy pravé, úplné a platné údaje o svojej totožnosti, najmä meno a priezvisko, adresu svojho trvalého bydliska, prípadne sídla právnickej osoby, telefonický a e-mailový kontakt, popr. ďalšie náležitosti požadované prenajímateľom.
  2. Zmluvný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom vzniká doručením prijatia objednávky, ktoré prenajímateľ zasiela nájomcovi elektronickou poštou spolu s písomným znením nájomnej zmluvy na emailovú adresu nájomcu uvedenú v objednávke.
  3. Nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi rezervačný poplatok vo výške 30% nájomného („rezervačný poplatok„) najneskôr do 4 pracovných dní od odoslania objednávky podľa čl. 2.1 týchto VOP. Prenajímateľ má až do úhrady rezervačného poplatku právo prijímať na vozidlo objednávky ďalších záujemcov. Ak je do začiatku nájmu menej ako 30 dní, rezervačný poplatok je vo výške 100% ceny nájmu.
  4. Nájomca výslovne súhlasí s použitím internetu ako prostriedku komunikácie na diaľku pri uzatváraní nájomnej zmluvy. Nájomca výslovne súhlasí s hradením všetkých nákladov, ktoré mu v súvislosti s uzatváraním nájomnej zmluvy vzniknú, najmä teda s nákladmi za použitie internetu a poštovným.
  5. Ak je nájomcom právnická osoba, je člen štatutárneho orgánu nájomcu povinný podpísať za túto právnickú osobu ručiteľské vyhlásenie, ktorým sa zaviaže splniť všetky záväzky z uzatvorenej nájomnej zmluvy, ak ich nesplní nájomca – právnická osoba, inak si vyhradzuje prenajímateľ právo odmietnuť uzavrieť s nájomcom – právnickou osobou nájomnú zmluvu.
  6. Minimálna doba nájmu vozidla sú 3 dni. Minimálna doba nájmu zasahujúcej aspoň čiastočne do obdobia 15. júna – 1. septembra príslušného roka je najmenej 7 dní.
 3. Nájomné a platobné podmienky

  1. Nájomné za vozidlo a doplnkové vybavenie je stanovené v cenníku prenajímateľa uverejneného na internetových stránkach ako:
   1. sadzba v Eurách vrátane DPH za každý jeden deň trvania nájomnej zmluvy odo dňa prevzatia vozidla až do jeho vrátenia;
   2. v prípade niektorého doplnkového vybavenia paušálna cena výpožičky.
  2. Nájomné zahŕňa:
   1. poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou vozidla v poistovni Kooperativa alebo Generali (podľa konkrétneho vozidla);
   2. havarijné poistenie vozidla v poisťovni Kooperatíva alebo Generali (podľa konkrétneho vozidla). V prípade poistnej udalosti činí spoluúčasť nájomcu 5% (minimálne 400 Eur) zo sumy, ktorá predstavuje náklady vzniknuté poistnou udalosťou. Spoluúčasť bude v prípade poistnej udalosti odpočítaná nájomcovi z kaucie. Nájomca však nesie zodpovednosť za škody, ktoré nebudú hradené havarijným poistením, v prípade vlastného zavinenia vzniku poistnej udalosti;
   3. pravidelný servis a údržbu vozidla prenajímateľom pred jeho prevzatím nájomcom;
   4. technickú podporu na telefónnom čísle +421 903 417311;
   5. diaľničnú známku platnú na území Slovenskej republiky (neplatí pre prívesy);
   6. bežné opotrebovanie vozidla.
  3. Nájomné nezahŕňa a nájomca je sám povinný znášať najmä tieto náklady:
   1. servisný poplatok vo výške 60 Eur pre prívesy a 80 Eur pre autokaravany;
   2. doplňovanie kvalitného paliva Diesel bez biozložky (neplatí u prívesov);
   3. opravy auta v dôsledku použitia nekvalitných pohonných hmôt;
   4. opravy a výmeny pneumatík a ďalšieho príslušenstva vozidla;
   5. mýto, cestné a iné poplatky, vrátane pokút od policajných a im podobných orgánov ktoréhokoľvek štátu;
   6. spoluúčasť;
   7. nadmerné opotrebovanie vozidla;
   8. všetky ďalšie náklady spojené s prevádzkou vozidla, ak nie je v týchto VOP uvedené inak.
  4. Ak prekročí denný priemer kilometrov najazdených nájomcom po dobu trvania nájomnej zmluvy 350 km, je nájomca povinný hradiť 20 Centov za každý naviac najazdený kilometer („nadlimitné kilometre„). Denný priemer sa vypočíta ako súčet kilometrov za každý deň deleno počet dní nájmu. Poplatok sa vyberá za nadmernú amortizáciu vozidla a častejší servis a údržbu. Prejdené kilometre sa zaznamenávajú cez GPS monitorovacie zariadenie vozidiel.
  5. Nájomca je ďalej povinný zložiť k rukám prenajímateľa kauciu vo výške 1.000 Eur za automobil alebo 800 Eur za príves („kaucia„) (prenajímateľia z iných krajín EU ako Slovensko vo výške 1.500 Eur). Prenajímateľ vráti kauciu nájomcovi v termíne uvedenom v čl. 7.5 týchto VOP, pričom je oprávnený kauciu ponížiť o jeho pohľadávky voči nájomcovi vyplývajúce z nájomnej zmluvy, najmä, nie však výlučne, o úhradu nájomného, ​​spoluúčasti, úhradu nadlimitného poplatku, úhradu zmluvných pokút, úhradu storno poplatkov, úhradu nákladov vzniknutých pri opravách poškodení vozidla či úhradu nákladov súvisiacich s jeho čistením, úhradu poškodeného či zničeného doplnkového vybavenia a pod.
  6. Kauciu uhradí nájomca prenajímateľovi najneskôr 3 dni pred dňom prevzatia vozidla bankovým prevodom (na požiadanie) alebo v hotovosti pri preberaní vozidla.
  7. Nájomné bude nájomcom prenajímateľovi uhradené v dvoch častiach. Najneskôr do 3 pracovných dní od odoslania objednávky podľa čl. 2.1. týchto VOP uhradí nájomca prenajímateľovi rezervačný poplatok vo výške 30% nájomného. Zostávajúca druhú časť nájomného uhradí nájomca najneskôr 30 dní predo dňom prevzatia vozidla. V prípade, že k rezervácii vozidla dôjde menej ako 30 dní pred dňom jeho prevzatia, uhradí nájomca nájomné v plnej výške do 3 pracovných dní od odoslania objednávky podľa čl. 2.1. týchto VOP, najneskôr však 1 pracovný deň pred prevzatím vozidla.
  8. Nájomné, kauciu aj prípadné ďalšie platby súvisiace s nájomnou zmluvou nájomca uhradí bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa na základe faktúry.
  9. Ak nájomca neuhradí akúkoľvek z vyššie uvedených súm v riadnom termíne alebo neodošle včas prenajímateľovi podpísané písomné znenia nájomnej zmluvy, má prenajímateľ právo od nájomnej zmluvy odstúpiť. Uplatnenie práva na odstúpenie zo strany prenajímateľa nezbavuje nájomcu povinnosti platiť storno poplatok podľa čl. 3.10 týchto VOP.
  10. V prípade odstúpenia prenajímateľa od zmluvy z dôvodu uvedeného v čl. 3.9 týchto VOP a v prípade iného zániku nájomnej zmluvy z dôvodov na strane nájomcu, je nájomca povinný prenajímateľovi uhradiť nasledovné storno poplatky:
   1. pokiaľ k zániku nájomnej zmluvy dôjde 60 a viac dní pred dňom prevzatia vozidla – 30% z nájomného;
   2. pokiaľ k zániku nájomnej zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu dôjde 30 až 59 dní pred dňom prevzatia vozidla – 60% z nájomného;
   3. pokiaľ k zániku nájomnej zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu dôjde 15 až 29 dní pred dňom prevzatia vozidla – 80% z nájomného;
   4. pokiaľ k zániku nájomnej zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu dôjde 14 a menej dní pred dňom prevzatia vozidla – 100% z nájomného.
  11. Pri predčasnom vrátení vozidla sa nespotrebovaná časť nájomného nevracia.
 4. Odovzdanie a prevzatie vozidla

  1. Prenajímateľ odovzdá vozidlo nájomcovi na adrese Krajná 724/76, Šamorín – Mliečno, po preukázaní jeho totožnosti aspoň dvoma osobnými dokladmi, z ktorých jeden musí byť vodičský preukaz preukazujúce existenciu vodičského oprávnenia nájomcu pre skupinu B po dobu dlhšiu ako 3 roky. V deň prevzatia vozidla stanovený v nájomnej zmluve je nájomca povinný vozidlo prevziať v mieste odovzdania v čase od 8:00 do 18:00 hod. podľa dohody predom.
  2. V závislosti na rezervačnej vyťaženosti vozidla môže nájomca požiadať o vyzdvihnutie vozidla v deň predchádzajúci dňu začiatku nájmu medzi 17:00 až 20:00 hod, a to za poplatok 30 až 50 Eur (v závislosti od vozidla, cena je uvedená v cenníku). Táto možnosť bude nájomcovi prenajímateľom potvrdená 2 dni pred začiatkom nájmu.
  3. Nájomca si s prenajímateľom dohodne vopred telefonicky alebo emailom predpokladaný čas odovzdania vozidla. Nájomca berie na vedomie, že odovzdanie a prevzatie vozidla trvá cca 60 až 90 min. Nájomca si je ďalej vedomý časového predĺženia, ktoré môže nastať odovzdaním či vrátením viac vozidiel v daný deň.
  4. Vozidlo je nájomcovi odovzdávané čisté a s plnou nádržou pohonných hmôt, vrátane jednej plynovej náplne 11 kg, chemických prostriedkov do WC a toaletného papiera určeného do chemického WC. Ďalej s 25% obsahom nádrže na pitnú vodu. V prípade záujmu nájomcu so 100% obsahom nádrže na vodu, pričom o takýto obsah nádrže musí nájomca požiadať prenajímateľa telefonicky alebo emailom vopred pred odovzdaním vozidla.
  5. Stav vozidla pri prevzatí nájomcom je zachytený v preberacom protokole, ktorý nájomca podpisuje v deň prevzatia vozidla a ktorý obsahuje aj poučenie nájomca o technických parametroch daného vozidla.
  6. Nájomca si môže vedľa ďalšieho doplnkového vybavenia uvedeného na internetových stránkach prenajímateľa ( „doplnkové vybavenie„) spoločne s vozidlom vypožičať posteľná bielizeň (pokrývky, vankúše a obliečky na všetky lôžka vo vozidle). Cena výpožičky posteľnej bielizne je 10 Eur / osoba / pobyt.
  7. Po dobu trvania nájmu vozidla ponúka prenajímateľ nájomcovi možnosť parkovania jedného osobného automobilu v areáli prenajímateľa zdarma. Prenajímateľ upozorňuje, že sa nejedná o stráženej parkovanie. Riziko prípadnej škody na osobnom automobile (z dôvodu poškodenia, odcudzenia, živelné pohromy a pod.) preto nesie sám nájomca a prenajímateľ za prípadné škody nezodpovedá.
 5. Prevádzka vozidla

  1. Nájomca je povinný vozidlo užívať výhradne na pozemných komunikáciách, v súlade s právnym poriadkom štátu, v ktorom sa nachádza, v súlade s návodom na obsluhu a s náležitou starostlivosťou.
  2. Vozidlo sú oprávnení riadiť výhradne držitelia vodičského oprávnenia skupiny B, ktorých nájomca uviedol v preberacom protokole pri prevzatí vozidla a ktorý vodičským preukazom disponujú najmenej po dobu 3 rokov. Vodičské oprávnenie na príves je podľa váhy jazdnej súpravy – B, B96 alebo BE,
  3. Vo vozidle je zakázané fajčiť. Nájomca je ďalej povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok vozidla a zodpovedá za jeho dodržiavanie osobami, ktoré vozidlo užívajú spoločne s nájomcom.
  4. Nájomca je oprávnený s vozidlom vychádzať do zahraničia v rámci Európy s výnimkou Ruskej federácie, Ukrajiny, Bieloruskej republiky a Moldavskej republiky.
  5. Nájomca nesmie ísť vozidlom do krajín, ktoré Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo za rizikové a neodporúča ich návštevu.
  6. Nájomca je povinný do vozidla dopĺňať výlučne kvalitné palivo Diesel bez biozložky.
  7. Prenajímateľ nezodpovedá nájomcovi za škodu na veciach vnesených do vozidla.
  8. Vozidlo nesmie váhou prepravovaných osôb, obsahom nádrží a váhou prepravovanej batožiny a príslušenstva presiahnuť povolenú váhu 3500 KG.
  9. Vozidlo nesmie presiahnuť najvyššiu povolenú konštrukčnú rýchlosť 130 KM/H a príves 100 KM/H za žiadnych okolností. V prípade porušenia tejto rýchlosti môže byť nájom vozidla predčasne ukončený bez nároku na vrátenie nájomného. Presiahnutú rýchlosť prenajímateľovi automaticky oznamuje GPS monitorovacie zariadenie vozidla.
  10. Vozidlo smú viesť len vodiči s platným vodičským opravením, zapísaní v preberacom protokole, po predložení svojho VP. V prípade, že vozidlo vedie iná osoba, môže prísť zo strany poisťovne ku kráteniu alebo zrušeniu poistného plnenia. Rozdiel v poistnom plnení v takomto prípade hradí klient.
 6. Nehody a poruchy

  1. Vozidlá prenajímateľa sú havarijne poistené vrátane odcudzenia a vandalizmu so spoluúčasťou 5%, min. však 400 Eur. Súčasne majú vozidlá uzatvorené zákonné poistenie zodpovednosti za prevádzku vozidiel a asistenčnú službu. Poistenie vozidla je dohodnuté v spoločnosti Kooperatíva a.s. alebo Generali a.s. (podľa konkrétneho vozidla)
  2. Havarijné poistenie sa nevzťahuje najmä, nie však výlučne, na nasledujúce škody: škody vzniknuté na interiéru vozidla, pokiaľ nebol poškodený vplyvom dopravnej nehody alebo násilným vniknutím, stratu vybavenia vozidla, pokiaľ k nej nedošlo násilným vniknutím, batožinu a prepravovaný náklad, poškodenie pneumatík a diskov vozidla, poškodenie markízy vzniknuté nesprávnou manipuláciou či dôsledkom vetra, škody spôsobené v dôsledku vniknutia tretej osoby do neuzamknutého vozidla, škody vzniknuté v dôsledku porušenia zákazu konzumácie alkoholických nápojov, omamných či psychotropných látok (drog) pred a za jazdy s vozidlom, odcudzenia vozidla, ak nebol riadne uzavretý a uzamknutý a spreneveru vozidla.
  3. Nájomca je povinný prenajímateľovi ihneď ohlásiť akúkoľvek škodu vzniknutú na aute, zdraví či majetku tretej osoby spôsobenú prevádzkou vozidla. Ďalej je nájomca povinný prenajímateľovi ihneď nahlásiť akúkoľvek chybu, poruchu, potrebu opravy či akúkoľvek ďalšiu skutočnosť spôsobilú narušiť užívania vozidla. Nájomca je v týchto prípadoch povinný kontaktovať nájomcu na tel. Čísle +421903417311 a postupovať podľa jeho pokynov.
  4. V prípade poistnej udalosti má nájomca možnosť kontaktovať asistenčnú službu poisťovne – telefónna linka 24 hod. Telefónne číslo na non-stop linku poisťovne je uvedené v prevádzkovom poriadku konkrétneho automobilu.
  5. Všetky škody spôsobené na vozidla tretími osobami (odcudzenie, poškodenie, vandalizmus – zistený aj nezistený páchateľ vrátane sprejerov) a v dôsledku dopravných nehôd musí byť vždy a v každom štáte šetrené príslušnou políciou a nájomca je povinný dodať prenajímateľovi písomný a čitateľný protokol tejto polície. V prípade dopravnej nehody je nájomca ďalej povinný spísať všetkých účastníkov a svedkov nehody s uvedením mena, priezviska a adresy, a zaistiť fotodokumentáciu nehody vrátane fotografie ŠPZ účastníkov nehody. Nepojazdné vozidlo nájomca zabezpečí pred ďalším poškodením alebo odcudzením. Škody, u ktorých nájomca nedoloží potvrdenie polície o spôsobenie škody treťou osobou, sa považujú za škody spôsobené nájomcom.
  6. Škody, na ktoré sa nevzťahuje havarijné poistenie, sa zaväzuje nájomcu uhradiť prenajímateľovi pri vrátení vozidla.
  7. Škody, na ktoré sa vzťahuje havarijné poistenie, hradí pri dodržaní podmienok stanovených poisťovňou poisťovňa. Spoluúčasť pri vzniku poistnej udalosti hradí nájomca. Nájomca sa teda zaväzuje uhradiť rozdiel medzi vzniknutou škodou a poisťovňou vyplateným plnením prenajímateľovi. Výška spoluúčasti bude vždy doložená prenajímateľom listom od príslušnej poisťovne.
  8. V prípade dopravnej nehody, poškodenia či odcudzenia vozidla, je nájomca povinný poskytnúť prenajímateľovi všetku potrebnú súčinnosť pri riešení poistnej udalosti. Nájomca v takomto prípade nemá nárok na poskytnutie náhradného vozidla zo strany prenajímateľa alebo inú kompenzáciu nad rámec dohodnutých asistenčných služieb.
  9. Nájomca nie je oprávnený na vykonávanie akýchkoľvek opráv či úprav vozidla bez výslovného súhlasu prenajímateľa. Nájomca je povinný riadiť sa pokynmi prenajímateľa pre akékoľvek opravy vozidla. Vozidlá sú kryté zárukou výrobcu, prípadnú opravu je nutné vykonať v autorizovanom servise výrobcu a na základe predloženia servisnej knižky vyžadovať bezplatnú opravu, ak nie je s prenajímateľom dohodnuté inak. V prípade poruchy má nájomca možnosť kontaktovať Fiat Camper Assistance – volanie bez poplatkov – 0080034281111. Táto služba je k dispozícii v 13 jazykoch, 44 krajinách, 24 hod. denne a 365 dní v roku. Pre karavany s motorom Citroen je Citroen Assitance – +421 2 64533681. Nájomca berie na vedomie, že v prípade poruchy nemá zo strany prenajímateľa nárok na výmenu auta alebo inú kompenzáciu nad rámec dohodnutých asistenčných služieb.
  10. V prípade akejkoľvek škody na vozidle spôsobenej nájomcom, ktorá vozidlo vyradí z prevádzky na dobu dlhšiu ako 7 pracovných dní, je prenajímateľ oprávnený po nájomcovi požadovať tiež škodu spočívajúcu v ušlom zisku, ktorý v tejto súvislosti prenajímateľovi vznikol.
 7. Vrátenie vozidla

  1. Nájomca je povinný vozidlo prenajímateľovi vrátiť najneskôr v deň skončenia nájmu na adrese Krajná 724/76, Šamorín – Mliečno do 18:00 hod. Nájomca si s prenajímateľom dohodne vopred telefonicky alebo emailom predpokladaný čas vrátenia vozidla. Nájomca je oboznámený s tým, že kontrola stavu vráteného vozidla môže trvať aj 1-2 hodiny. Nájomca si je ďalej vedomý časového oneskorenia, ktoré môže nastať odovzdaním či vrátením viac vozidiel.
  2. Prenajímateľ je oprávnený nájomcovi účtovať zmluvnú pokutu vo výške 20 Eur za každú začatú hodinu omeškania s vrátením vozidla. V prípade, že k vráteniu vozidla nedôjde v deň skončenia nájmu, je prenajímateľ oprávnený účtovať nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR za každý začatý deň omeškania s vrátením vozidla.
  3. Vozidlo vráti nájomca prenajímateľovi späť upratané, čisté, s vyprázdnenou odpadovou nádržou a s plnou nádržou pohonných hmôt. Nájomca pri vrátení vozidla nie je povinný doplniť spotrebovanú vodu ani vymeniť spotrebované plynové fľaše vo vozidle, rovnako ako doplniť chýbajúce chemické prostriedky do WC či toaletný papier. Stav vozidla pri jeho vrátení prenajímateľovi je zachytený v preberacom protokole, ktorý je prenajímateľom podpísaný v deň vrátenia vozidla. Nájomca výslovne súhlasí, že prenajímateľ môže v závislosti od časových možností vykonať podrobnejšiu kontrolu až po vrátení vozidla. V prípade zistenia nedostatkov, závad či škôd na vozidle či jeho príslušenstve prenajímateľ tieto skutočnosti zdokumentuje a ohlási nájomcami. Na tieto závady bude nazerané, ako keby vznikli pred vrátením vozidla.
  4. Nájomca je ďalej povinný:
   1. v prípade vrátenia vozidla v znečistenom stave uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 Eur. Právo prenajímateľa na úhradu škody presahujúce túto sumu tým nie je dotknuté;
   2. v prípade vrátenia vozidla s nevyprázdnenom odpadovou nádobou uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur. Právo prenajímateľa na úhradu škody presahujúce túto sumu tým nie je dotknuté;
   3. v prípade vrátenia vozidla bez osvedčenia o technickom preukaze uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 Eur. Právo prenajímateľa na úhradu škody presahujúce túto sumu tým nie je dotknuté;
   4. v prípade vrátenia vozidla bez akéhokoľvek konkrétneho príslušenstva či s poškodeným príslušenstvom, zariadením alebo časťou vozidla, uhradiť prenajímateľovi náklady, ktoré vynaložil na obstaranie nového príslušenstva či opravu poškodenia existujúceho príslušenstva a zároveň uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 Eur;
   5. v prípade vrátenia vozidla bez kľúča od zapaľovania vozidla a / alebo kľúče od obytnej časti vozidla uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 400 Eur za každý nevrátený kľúč;
   6. v prípade nesplnenia povinnosti nahlásiť poistnú udalosť a poruchu, uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 Eur za každý jednotlivý prípad. Právo prenajímateľa na úhradu škody presahujúce túto sumu tým nie je dotknuté;
   7. v prípade nesplnenia povinnosti vyžiadania protokolov od polície uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 Eur za každý jednotlivý prípad. Právo prenajímateľa na úhradu škody presahujúce túto sumu tým nie je dotknuté;
   8. v prípade opráv a úprav bez dovolenia prenajímateľa uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 Eur za každý jednotlivý prípad. Právo prenajímateľa na úhradu škody presahujúce túto sumu tým nie je dotknuté.
  5. Do 14 dní od vrátenia vozidla a po vykonaní prípadných zápočtov oprávnených nárokov, vráti prenajímateľ kauciu alebo jej zostávajúcu časť na účet nájomcu, z ktorého bola kaucia prenajímateľovi poskytnutá. V prípade rozsiahlejších či skrytých škôd či škôd spôsobených v dôsledku poistnej udalosti je však prenajímateľ oprávnený kauciu alebo jej zostávajúcu časť zadržiavať až do doby vyúčtovania poistnej udalosti poisťovňou a vyplatenie poistného plnenia prenajímateľovi.
 8. Poučenie nájomcu

  1. Nájomca v rezervácii udeľuje prenajímateľovi výslovný a bezvýhradný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane a spracovanie osobných údajov. Prenajímateľ prehlasuje, že osobné údaje bude zhromažďovať len v rozsahu potrebnom pre naplnenie stanoveného účelu, na ktorý boli zhromaždené.
  2. K mimosúdnemu riešeniu sporov zo zmlúv medzi prenajímateľom a nájomcom je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, Bratislava, internetová adresa: www.soi.sk.
  3. Prenajímateľ upozorňuje nájomcu, že vozidlo je z bezpečnostných dôvodov vybavené lokalizátorom pre sledovanie polohy cez GPS.
 9. Záverečné ustanovenia

  1. V prípade, že pred odovzdaním vozidla dôjde v súvislosti s jeho užívaním predchádzajúcim nájomcom k takému poškodeniu, ktoré znemožňuje odovzdanie vozidla nájomcovi, sa na taký prípad pozerá ako na výššiu moc v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a prenajímateľ si vyhradzuje právo od zmluvy jednostranne odstúpiť .
  2. Tieto VOP sú platné a účinné od 7. decembra 2018.